Just added to cart

สาระน่ารู้ “พลาสติกย่อยสลายได้ในธรรมชาติ”

พลาสติกย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เกิดจากจุลินทรีย์ แบคทีเรียในดินย่อยสลายเปลี่ยนแปลงสสารด้วยน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ก๊าซมีเทน และสารอื่นๆ ที่มีอยู่ในดินแต่ละภูมิภาค พื้นที่ เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้ธรรมชาติ การย่อยสลายเหล่านี้จะได้รับการหมุนเวียนนำสิ่งที่ถูกย่อยนั้นๆ เป็นสารอาหารในชั้นดินต่อไปเพื่อให้ต้นไม้ แมลง สัตว์ ในพื้นที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยไม่ทำร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นการย่อยสลายพลาสติกจากนวัตกรรมใหม่ที่ผู้ผลิตได้จาก Polyhydroxyalkanoates (PHAs), bio-based PBS หรือ Polybutylene succinate ฯลฯ

ที่สามารถย่อยสลายได้เองด้วยแบคทีเรียและจุลินทรีย์ดังกล่าว เพื่อให้ธรรมชาติได้นำส่วนประกอบเหล่านี้กลับคืนไปเป็นอาหาร หรือดินชนิดดีเพื่อให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำร้ายกันและกันดังเช่นนวัตกรรมพลาสติกที่ผ่านมา แม้ว่าเดิมทีพลาสติกจะช่วยให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย หลากหลายวัตถุที่ผู้ผลิตได้สรรสร้างจากพลาสติกอันย่อยสลายไม่ได้ ถูกสะสมในชั้นดินและกลายเป็นขยะมากมายหลายร้อยปี เกิดผลกระทบต่อวงจรชีวิต ทำลายสัตว์น้อยใหญ่ทั้งบนบกและในชั้นทะเล อากาศ ความสมบูรณ์ในวงจรชีวิต รวมถึงเกิดผลกระทบมากมายในการอยู่อาศัย ใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เอง

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติก โดยเริ่มจากถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อลดการเกิดปัญหาเหล่านี้ แนวโน้มที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และผู้คนทั่วไปได้หันมาเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ก็มีมากขึ้นตามลำดับ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจึงหันมาใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ เหล่านี้มากยิ่งขึ้นทำให้เกิดพลาสติกชีวภาพ (bioplastics) หรือไบโอพลาสติก

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ( Environmentally Degradable plastics : EDP ) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. พลาสติกชีวภาพ ( Biodegradable Plastic ) หรือไบโอพลาสติก มีวัตถุดิบจากมันสำปะหลัง ฟางข้าว อ้อย หรือข้าวโพด เป็นส่วนผสมกับพลาสติก โครงสร้างต่างๆ ในส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ในความชื้น ออกซิเจนที่เหมาะสม รวมทั้งอุณหภูมิ อันเป็นองค์ประกอบในการย่อยสลายภายใน 6 เดือน
  2. พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ โดยไม่ทิ้งสารพิษ (compostable plastics) แต่ถึงอย่างไรพลาสติกชีวภาพก็ยังมีสารตกค้างทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แม้จะน้อยกว่าพลาสติกทั่วไปก็ตาม จึงทำให้นักพัฒนาหันมาให้ความสนใจและผลิต compostable plastic หรือ พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ที่ช่วยให้การย่อยสลายทำได้เต็มที่จนส่วนผสมต่างๆ เป็นปุ๋ย หรือสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เช่นเดียวกัน

HAAN ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเลือกใช้วัสดุพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (compostable plastic) จึงมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นในมือของคุณจะถูกย่อยสลายและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ย่อยสลายได้ ไม่ทิ้งสารปนเปื้อนก่อเกิดมลพิษ